top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

KLAUZULA

INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

               

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ( czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Dane osobowe Klientów jest:

PHU.OKSERW S.C. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 33. 

Kontakt: e-mail: okserw@o2.pl 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych:

- przetwarzanie danych jest nam niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1b) RODO.

  • obsługi zgłoszeń, które Klient do nas kieruje.

  • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania umowy z nim zawartej a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

- wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych

 i rachunkowych.

- statystycznych i archiwizacyjnych. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

RODO - ZASADY PRZESTAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • zasada zgodności z prawem,rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.

  • zasada minimalizacji danych: przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne.

  • Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane które przetwarzamy, były zgodne z prawdą aktualne i dokładne.

  • Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzania danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyrażnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie mogliśmy osiągnąć w w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przechowujemy je tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel,dla którego je pozyskaliśmy( chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa)

  • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  • Zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych osobowych.
     

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 

bottom of page