top of page

KLAUZULA

INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

               

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ( czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Dane osobowe Klientów jest:

PHU.OKSERW S.C. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 33. 

Kontakt: e-mail: okserw@o2.pl 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych:

- przetwarzanie danych jest nam niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1b) RODO.

  • obsługi zgłoszeń, które Klient do nas kieruje.

  • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania umowy z nim zawartej a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

- wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych

 i rachunkowych.

- statystycznych i archiwizacyjnych. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

RODO - ZASADY PRZESTAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • zasada zgodności z prawem,rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.

  • zasada minimalizacji danych: przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne.

  • Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane które przetwarzamy, były zgodne z prawdą aktualne i dokładne.

  • Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzania danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyrażnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie mogliśmy osiągnąć w w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przechowujemy je tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel,dla którego je pozyskaliśmy( chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa)

  • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  • Zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych osobowych.
     

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 

bottom of page